מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

אינפלציה (Inflation)


מסומנת ב-.
אינפלציה היא עליית מחירים.
כאשר מתקיימת אינפלציה, יש צורך ביותר יחידות כסף בשביל לקנות מוצר מסוים.
במילים אחרות, אינפלציה גורמת לשחיקה של הכסף.

חישוב האינפלציה בין שתי תקופות


אינפלציה היא אחוז השינוי ברמת המחירים בין שתי תקופות.
לדוגמא: האינפלציה בין שנת 2012 לשנת 2013 היא אחוז השינוי ברמת המחירים בין שנת 2012 לשנת 2013. את רמת המחירים במשק מחשבים בדרך כלל באמצעות אינדקס שנקרא מדד המחירים לצרכן. האינפלציה תהיה שווה לשינוי באחוזים בין מדדי המחירים של שתי תקופות:

כאשר:
 - מדד המחירים החדש
 - מדד המחירים הישן

לדוגמא, אם מדד המחירים המחירים בשנת 2015 שווה ל-100, ומדד המחירים בשנת 2016 שווה ל-110, נקבל:

כלומר, האינפלציה בין השנים הללו הייתה 10%. במילים אחרות, המחירים עלו ב-10% בין השנים הללו.
הטבלה שלהלן מתארת את האינפלציה בישראל משנת 2004 ועד שנת 2011 כאשר הציר האנכי (ציר ה-Y) הוא השינוי במדד המחירים לצרכן , כלומר האינפלציה:

(איור גרפי של האינפלציה במדינת ישראל בשנים 2004-2011. העקומה הורודה מתארת את האינפלציה השנתית לפי השינויים במדד המחירים לצרכן. מקור: דו"ח בנק ישראל לשנת 2011, לוח ג-4)

מדד המחירים לצרכן אינו המדד היחידי למדידת אינפלציה. ישנם מספר מדדים נוספים באמצעותם ניתן למדוד אינפלציה כגון מדד מחירי התוצר (GDP Deflator).

חישוב אינפלציה מצטברת


כאשר אנחנו רוצים לחשב אינפלציה מצטברת, עלינו לכפול ולא לסכום את סך כל האינפלציות בין השנים.
לדוגמא: נניח שהאינפלציה בשנת 2011 הייתה 10%, בשנת 2012 5% ובשנת 2013 10%, ואנחנו נדרשים לחשב את האינפלציה המצטברת בשלושת השנים הללו. 
האינפלציה המצטברת לא תהיה שווה ל-25% שזה סכום כל האינפלציות. בשביל לחשב את האינפלציה עלינו לכפול את האינפלציות בכל שנה:

 
כלומר במקרה כזה האינפלציה המצטברת היא 27.05%.
באופן כללי יותר, האינפלציה המצטברת עבור n תקופות הינה:


כאשר:
 - האינפלציה בתקופה t

השפעת האינפלציה על המשק לפי המודל הקיינסיאני


על פי מודלים מאקרו כלכליים קיינסיאנים, האינפלציה משפיע על שיווי המשקל דרך היצע הכסף הריאלי.
היצע הכסף הריאלי הינו:  

כאשר:
 - היצע הכסף הנומינלי (כמות הכסף במשק)
 - רמת המחירים

כאשר חלה עליית מחירים, היצע הכסף הריאלי קטן (המכנה גדל) ולכן שיווי משקל חדש בשוק הכסף יהיה עם ריבית גבוהה יותר. לפי המודל הקיינסיאני, כאשר הריבית עולה, הביקוש להשקעות והביקוש לעודף הייצוא במשק קטנים, תהליך שיוביל לקיטון בביקוש לתוצר ולקיטון בתוצר שיווי משקל.


×