מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

הכנסה לאומית (National Income)


מסומנת ב-NI.
ההכנסה הלאומית הינה סכום כל ההכנסות של בני הלאום והיא נמדדת באמצעות ההכנסות הנובעות של הפירמות.
הכנסה נובעת (Factor Income) של פירמה הינה סך ההכנסה של כל גורמי הייצור בפירמה:

כאשר:
 - שכר עבודה המשולם לעובדי הפירמה
 - ריבית המשולמת לפרטים (ולא לפירמות אחרות)
 - שכר דירה המשולם לפרטים (ולא לפירמות אחרות)
 - רווח הפירמה

רווח הפירמה הינו:

כאשר:
 - מיסים שהפירמה שילמה
 - דיווידנדים שהפירמה חילקה
 - רווחים שלא חולקו (חיסכון עסקי)

ההכנסה הלאומית שווה לסכום ההכנסות הנובעות של כל הפירמות המוחזקות על ידי בני הלאום בתוספת ההכנסה הנובעת של הממשלה:

לדוגמא: ההכנסה הלאומית של ישראל שווה לסכום ההכנסות הנובעות של כל הפירמות בבעלות ישראלית בתוספת ההכנסה הנובעת של ממשלת ישראל. 
ההכנסה הלאומית שווה לתוצר הלאומי הנקי בניכוי המיסים העקיפים ובתוספת הסובסידיות:

כאשר:
 - תוצר לאומי נקי
 - מיסים עקיפים (כגון מע"מ)
 - סובסידיות

להרחבה בנושא ניתן לצפות בשיעור חינם על חשבונאות לאומית×