מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

הכנסה מקומית (Domestic Income)


מסומנת ב-DI.
ההכנסה המקומית הינה סכום כל ההכנסות במשק והיא נמדדת באמצעות ההכנסות הנובעות של הפירמות במשק.
הכנסה נובעת (Factor Income) של פירמה הינה סך ההכנסה של כל גורמי הייצור בפירמה:

כאשר:
 - שכר עבודה המשולם לעובדי הפירמה
 - ריבית המשולמת לפרטים (ולא לפירמות אחרות)
 - שכר דירה המשולם לפרטים (ולא לפירמות אחרות)
 - רווח הפירמה

רווח הפירמה הינו:

כאשר:
 - מיסים שהפירמה שילמה
 - דיווידנדים שהפירמה חילקה
 - רווחים שלא חולקו (חיסכון עסקי)

ההכנסה המקומית שווה לסכום ההכנסות הנובעות של כל הפירמות במשק בתוספת ההכנסה הנובעת של הממשלה:

לדוגמא: ההכנסה המקומית של ישראל שווה לסכום ההכנסות הנובעות של כל הפירמות בישראל בתוספת ההכנסה הנובעת של ממשלת ישראל. 
ההכנסה המקומית שווה לתוצר המקומי הנקי בניכוי המיסים העקיפים ובתוספת הסובסידיות:

כאשר:
 - תוצר מקומי נקי
 - מיסים עקיפים (כגון מע"מ)
 - סובסידיות

להרחבה בנושא ניתן לצפות בשיעור חינם על חשבונאות לאומית×