מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

המכפיל הקיינסיאני (Keynesian Multiplier)


מסומן ב-K.
המכפיל הקיינסיאני נקרא על שמו של ג'ון מיינארד קיינס (הוגה התיאוריה הקיינסיאנית) והוא מונח המתייחס למודלים מאקרו כלכלים קיינסיאנים. 
המכפיל הקיינסיאני מתאר את היחס בין השינוי בביקוש לתוצר לבין השינוי בתוצר:

כאשר:
 - השינוי בתוצר
 - השינוי בביקוש האוטונומי לתוצר

הרעיון מאחורי המכפיל הקיינסיאני הוא ששינוי מסוים בביקוש לתוצר יוביל לשינוי אחר בתוצר (לרוב גדול יותר).
הסיבה לכך היא ששינוי בביקוש לתוצר יוביל למספר תגובות שרשרת אשר בסופו של דבר ישנו את התוצר ביותר מהשינוי המקורי.

מכפיל קיינסיאני במודל קיינסיאני פשוט ללא שוק כסף


במודל קיינסיאני פשוט ללא שוק כסף, המכפיל הקיינסיאני הינו:

כאשר:
 - נטייה השולית להוציא אשר שווה לסכום הנטיות השוליות (כגון הנטייה השולית לצרוך, הנטייה השולית להשקיע וכך הלאה). 


לדוגמא - נניח משק סגור המקיים את המשוואות הבאות:

ביקוש לתצרוכת פרטית:  

ביקוש להשקעות:  

במקרה כזה המכפיל הקיינסיאני יהיה שווה ל:
כאשר:
 - נטייה שולית לצרוך
 - נטייה שולית להשקיע

הוכחת המכפיל הקיינסיאני באמצעות טור הנדסי


המכפיל הקיינסיאני במודל קיינסיאני פשוט עם שוק כסף


כאשר הביקוש לתוצר משתנה וכתוצאה מכך התוצר משתנה, חל אפקט קיזוז משוק הכסף אשר הנובע משינויים בריבית. אפקט קיזוז זה מקטין את השינוי בתוצר. 
כלומר אפקט הקיזוז גורם לכך ששינוי בביקוש לתוצר יוביל לשינוי קטן יותר בתוצר. במקרה כזה, המכפיל הקיינסיאני אשר מתאר את היחס בין השניים אמור להיות קטן יותר.

לדוגמא - נניח משק סגור המקיים את המשוואות הבאות:

ביקוש לתצרוכת פרטית:  

ביקוש להשקעות:  

ביקוש לכסף:  

במקרה כזה המכפיל הקיינסיאני יהיה שווה ל:

כאשר:
 - רגישות הביקוש להשקעות ביחס לריבית
 - רגישות הביקוש לכסף ביחס לתוצר
 - רגישות הביקוש לכסף ביחס לריבית

מדיניות פיסקאלית לפי המכפיל הקיינסיאני


לפי מודלים קיינסיאנים פשוטים, אנחנו יכולים לחשב את גודל השינוי בתוצר עקב שינויים פיסקאלים באמצעות המכפיל הקיינסיאני. 
מדיניות פיסקאלית מתחלקת ל-4 מקרים, כאשר לכל אחד מהם השפעה שונה על התוצר:

1) שינוי בהוצאות הממשלה
במקרה כזה השינוי בתוצר יהיה:  

2) שינוי במס האוטונומי
במקרה כזה השינוי בתוצר יהיה:  

3) שינוי בהוצאות הממשלה ובמס האוטונומי יחדיו ובאותו סכום
במקרה כזה השינוי בתוצר יהיה:  
כאשר מתקיים ש:  

4) שינוי במס היחסי
במקרה כזה השינוי בתוצר יהיה:  

פירוט והוכחת משוואות אלו ניתן למצוא בשיעור המלא על המודל הקיינסיאני במשק סגור (בהתאם למוסד הלימודים הרלוונטי אליכם). 


×