מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

חיסכון פרטי (Private Saving)


מסומן ב-.
החיסכון הפרטי הינו סך החיסכון של משקי הבית במשק והוא שווה להכנסה הפנויה של הפרטים במשק פחות התצרוכת הפרטית:

כאשר:
 - הכנסה פנויה
 - תצרוכת פרטית

החיסכון הפרטי במודל הקיינסיאני 


במודל הקיינסיאני התצרוכת הפרטית היא פונקצייה ליניארית של ההכנסה הפנויה:

כאשר:
 - ביקוש אוטונומי לתצרוכת פרטית
 - נטייה שולית לצרוך

נציב את פונקציית התצרוכת הפרטית בפונקציית החיסכון הפרטי ונקבל:

כאשר:
 - נטייה שולית לחסוך אשר שווה ל-

במידה והתצרוכת הפרטית תלויה באופן שלילי בשער הריבית, פונקציית התצרוכת הפרטית תהיה מהצורה:

כאשר:
 - רגישות הביקוש לתצרוכת פרטית ביחס לשער הריבית
 - שער הריבית

במקרה כזה פונקציית החיסכון הפרטי תהיה:


×