מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

חיסכון ציבורי (Public Saving)


מסומן ב-.
החיסכון הציבורי הינו סך החיסכון של הממשלה במשק והוא שווה להכנסות הממשלה פחות התצרוכת הממשלתית.
הכנסות הממשלה כוללות את המיסים נטו שהממשלה גובה. מבחינה אלגברית, החיסכון הציבורי הינו:

כאשר:
 - המיסים נטו שהממשלה גובה
 - התצרוכת הממשלתית

כאשר החיסכון הציבורי חיובי מתקיים ש: 
במקרה כזה הכנסות הממשלה גדולות מהתצרוכת הממשלתית או במילים אחרות - ישנו עודף בתקציב הממשלה.
כאשר החיסכון הציבורי שלילי מתקיים ש: 
במקרה כזה הכנסות הממשלה קטנות מהתצרוכת הממשלתית או במילים אחרות - ישנו גירעון בתקציב הממשלה.
כאשר החיסכון הציבורי שווה לאפס מתקיים ש: 
במקרה כזה הכנסות הממשלה שוות לתצרוכת הממשלתית או במילים אחרות - תקציב הממשלה מאוזן.

המיסים נטו שגובה הממשלה () שווים למיסים שגובה הממשלה פחות תשלומי ההעברה שהממשלה מחלקת לפרטים:

כאשר:
 - מס אוטונומי שהממשלה גובה.
 - שיעור מס יחסי שהממשלה גובה כאחוז מהתוצר
 - סך המס היחסי שהממשלה גובה
 - תשלומי העברה

להרחבה בנושא ניתן לצפות בשיעור חינם על חשבונאות לאומית×