מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

מדד המחירים לצרכן (Consumer Price Index)


מסומן ב-CPI.
מדד המחירים לצרכן מודד שינויים ברמת המחירים של סל תצרוכת מייצג אשר נצרך על ידי משקי הבית. 
סל התצרוכת כולל בתוכו 10 רכיבים עיקריים (מזון, דיור, בריאות, הלבשה והנעלה וכו') כאשר לכל רכיב יש משקל שונה בתוך המדד.
כאשר אחד הרכיבים בסל התצרוכת מתייקר, מדד המחירים לצרכן עולה.
מדד המחירים לצרכן נמדד על ידי הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) והוא מפורסם כל 15 לחודש.

שינויים במדד ואינפלציה


הערך האבסולוטי שמקבל המדד הוא חסר משמעות. לדוגמא: אם מדד המחירים לצרכן שווה ל-100, זה לא אומר שסל תצרוכת מייצג עולה 100 שקלים. המשמעות מתקבלת כאשר מודדים שינויים במדד. 
לדוגמא: אם המדד לפני שנה היה 100 והשנה הוא 110 (עלייה של 10%), ניתן להגיד שסל התצרוכת המייצג התייקר ב-10%. לפיכך, יש צורך לקבוע שנת בסיס שביחס אליה נמדדים השינויים במדד המחירים לצרכן. שנת הבסיס תקבל את מדד הבסיס (100). 

כאשר המדד עולה, חלה התייקרות ברמת המחירים. 
להתייקרות זו קוראים אינפלציה והיא מוגדרת כאחוז העלייה ברמת המחירים.
לדוגמא - אם המדד בשנת 2012 היה שווה ל-100 ובשנת 2013 ל-120 , חלה אינפלציה של 20%.
כאשר המדד יורד, חלה הוזלה ברמת המחירים.  להוזלה זו קוראים דפלציה והיא מוגדרת כאחוז הירידה ברמת המחירים. לדוגמא - אם המדד בשנת 2012 היה שווה ל-100 ובשנת 2013 ל-95, חלה דפלציה של 5%.
הטבלה שלהלן מתארת את המדד המחירים לצרכן בישראל מינואר 2000 ועד נובמבר 2012 כאשר מדד הבסיס הוא ינואר 2010:

     (מקור: בנק ישראל)

חישוב המדד


בפשטות, חישוב המדד נעשה באמצעות שלושה שלבים:
1) קביעת שנת בסיס אשר ביחס אליה בודקים את השינויים במדד. המדד בשנת הבסיס יקבל את הערך 100.
2) קביעת סל תצרוכת מייצג אשר מתאר את התצרוכת של משק בית ממוצע.
3) חישוב שיעור השינוי בעלותו של סל הבסיס.

לדוגמא: נניח משק שבו משקי הבית צורכים שני מוצרי תצרוכת בלבד - מחשבים וכלי רכב. להלן נתונים על הכמות הנצרכת והמחירים של כל אחד מהמוצרים בשנים 2000-2001:

נבקש לבדוק מהו השינוי במדד המחירים לצרכן בין שנת 2000 לשנת 2001. נפעל לפי השלבים:
1) נגדיר את שנת 2000 כשנת הבסיס. לפיכך, המדד בשנה זו יקבל את הערך 100.
2) נקבע סל תצרוכת מייצג: במקרה הזה הסל המייצג הוא התצרוכת בשנת 2000 (20 מחשבים ו-10 כלי רכב).
3) נבדוק מהו שיעור השינוי בעלות הסל: בשנת 2000 עלות סל תצרוכת הכולל 20 מחשבים ו-10 כלי רכב הינה:

בשנת 2001, עלות סל זהה הינה:

כלומר עלות של סל תצרוכת מייצג בשנת 2001 הינה 55,000 לעומת 50,000 בשנת 2000. מכיוון שמדובר בשינוי של 10%, המדד בשנת 2001 יהיה גבוה יותר ב-10% לעומת שנת 2000 ולכן המדד בשנת 2001 יהיה שווה ל-110. 
אילו סל התצרוכת היה מתייקר ב-20%, המדד בשנת 2001 היה 120.

באופן אלגברי, מדד המחירים לצרכן בתקופה  מחושב באופן הבא:

כאשר:
 - מדד המחירים לצרכן בתקופה 
 - הכמות הנצטרכת ממוצר i בתקופת הבסיס
 - המחיר של מוצר i בתקופת הבסיס
 - המחיר של מוצר i בתקופה t

בדוגמא שלעיל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2001 הינו:

 


×