מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

נטייה ממוצעת לחסוך (Average Propensity to Save)


מסומנת ב-aps.
הנטייה הממוצעת לחסוך הינה האחוז שהפרטים חוסכים מתוך הכנסתם. 
לדוגמא: אם ההכנסה הפנויה של פרט מסוים שווה ל-100 שקלים והפרט חוסך מתוך הכנסה זו 20 שקלים, אזי הנטייה הממוצעת לחסוך שווה ל-20%. 
מהגדרה זו נובע שהנטייה הממוצעת לחסוך שווה לחיסכון הפרטי חלקי ההכנסה הפנויה:

כאשר:
 - חיסכון פרטי
 - הכנסה פנויה

הנטייה הממוצעת לחסוך הינה המשלים ל-1 לנטייה הממוצעת לצרוך (APC), כך שתמיד מתקיים:

כאשר הפרטים צורכים פחות מהכנסתם, החיסכון הפרטי חיובי. כלומר:  .
במקרה כזה הנטייה הממוצעת לחסוך חיובית ולכן בהכרח יתקיים שהנטייה הממוצעת לצרוך קטנה מ-1.
כאשר הפרטים צורכים יותר מהכנסתם, החיסכון הפרטי שלילי. כלומר:  
במקרה כזה הנטייה הממוצעת לחסוך שלילית ולכן בהכרח יתקיים שהנטייה הממוצעת לצרוך תהיה גדולה מ-1.


×