מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

נטייה ממוצעת לצרוך (Average Propensity to Consume)


מסומנת ב-apc.
הנטייה הממוצעת לצרוך הינה האחוז שהפרטים צורכים מתוך הכנסתם. 
לדוגמא: אם ההכנסה הפנויה של פרט מסוים שווה ל-100 שקלים והפרט צורך מתוך הכנסה זו 80 שקלים, אזי הנטייה הממוצעת לצרוך שווה ל-80%. 
מהגדרה זו נובע שהנטייה הממוצעת לצרוך שווה לתצרוכת הפרטית חלקי ההכנסה הפנויה:

כאשר:
 - תצרוכת פרטית
 - הכנסה פנויה

הנטייה הממוצעת לצרוך הינה המשלים ל-1 לנטייה הממוצעת לחסוך (aps), כך שתמיד מתקיים:

כאשר הפרטים צורכים פחות מהכנסתם, מתקיים ש:  
במקרה כזה הנטייה הממוצעת לצרוך קטנה מאחד ולכן בהכרח יתקיים שהנטייה הממוצעת לחסוך חיובית.
כאשר הפרטים צורכים יותר מהכנסתם, מתקיים ש:  
במקרה כזה הנטייה הממוצעת לצרוך קטנה מאחד ולכן בהכרח יתקיים שהנטייה הממוצעת לחסוך שלילית.


×