מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

תוצר מקומי גולמי (Gross Domestic Product)


מסומן ב-GDP.
התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) הינו שווי כל המוצרים והשירותים שיוצרו במשק בשנה אחת.

ההבדל בין התוצר המקומי הגולמי לתוצר הלאומי הגולמי


התוצר המקומי הגולמי שונה מהתוצר הלאומי הגולמי. התוצר המקומי הגולמי כולל בתוכו את כל מה שיוצר בגבולות המשק (לדוגמא: בגבולות מדינת ישראל) וזאת לעומת התוצר הלאומי הגולמי אשר כולל בתוכו את כל מה שיוצר ע"י כל בני הלאום (לדוגמא: כל הישראלים בעולם).

ההבדל בין התוצר המקומי הגולמי לתוצר המקומי הנקי


התוצר המקומי הנקי שווה לתוצר המקומי הגולמי בניכוי הפחת במשק:

כאשר:
 - תוצר מקומי גולמי
 - הפחת במשק

פחת של נכס מסוים הינו הירידה בשווי הנכס כתוצאה מהבלאי שנוצר בו. הפחת במשק הינו סך הירידה בשווי ההון במשק כתוצאה מהבלאי שנוצר בו. 

חישוב התוצר המקומי הגולמי


ניתן למדוד את התמ"ג באמצעות שלוש שיטות:
1) שיטת ההוצאות - התמ"ג יהיה שווה לסך כל ההוצאה המצרפית במשק:

כאשר:
 - תצרוכת פרטית
 - השקעה גולמית
 - תצרוכת ממשלתית
 - יצוא
 - יבוא

2) שיטת הערך המוסף - הערך המוסף הגולמי של פירמה הינו התוספת של הפירמה לתוצר והוא שווה לסך המכירות של אותה פירמה פחות עלות המכר. 
עלות המכר הינה העלות של המוצרים/השירותים שהפירמה מכרה והיא שווה לקניות בתוספת מלאי הפתיחה ובניכוי מלאי סגירה.
התמ"ג יהיה שווה לסכום הערכים המוספים הגולמיים של כל הפירמות במשק בתוספת הערך המוסף הגולמי של הממשלה.

3) שיטת ההכנסות - מדידת התוצר דרך ההכנסות הנובעות במשק. 
הכנסה נובעת (Factor Income) של פירמה הינה סך ההכנסה של כל גורמי הייצור בפירמה:

כאשר:
 - שכר עבודה המשולם לעובדי הפירמה
 - ריבית המשולמת לפרטים (ולא לפירמות אחרות)
 - שכר דירה המשולם לפרטים (ולא לפירמות אחרות)
 - רווח הפירמה

רווח הפירמה הינו:

כאשר:
 - מיסים שהפירמה שילמה
 - דיווידנדים שהפירמה חילקה
 - רווחים שלא חולקו (חיסכון עסקי)

ההכנסה המקומית (Domestic Income) שווה לסכום ההכנסות הנובעות של כל הפירמות במשק בתוספת ההכנסה הנובעת של הממשלה:

כאשר:
 - הכנסה מקומית

לדוגמא: ההכנסה המקומית של ישראל שווה לסכום ההכנסות הנובעות של כל הפירמות בישראל בתוספת ההכנסה הנובעת של ממשלת ישראל. 
התוצר המקומי הנקי שווה להכנסה המקומית בתוספת המיסים העקיפים ובניכוי הסובסידיות שמעניקה הממשלה:

כאשר:
 - תוצר מקומי נקי
 - מיסים עקיפים (כגון מע"מ)
 - סובסידיות

לאחר חישוב התוצר המקומי הנקי ניתן להסיק את התוצר המקומי הגולמי על ידי הוספת הפחת: 

 

להרחבה בנושא ניתן לצפות בשיעור חינם על חשבונאות לאומית×