מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

תוצר מקומי נקי (Net Domestic Product)


מסומן ב-NDP או באות Y.
התוצר המקומי הנקי (תמ"ן) הינו שווי כל המוצרים והשירותים שיוצרו במשק בשנה אחת בניכוי הפחת.
פחת הוא ירידה בשווי נכס מסוים בעקבות הבלאי שנוצר בו.
התוצר המקומי הנקי שווה לתוצר המקומי הגולמי בניכוי הפחת:

כאשר:
 - תוצר מקומי גולמי
 - הפחת במשק

פחת של נכס מסוים הינו הירידה בשווי הנכס כתוצאה מהבלאי שנוצר בו. הפחת במשק הינו סך הירידה בשווי ההון במשק כתוצאה מהבלאי שנוצר בו. 

ההבדל בין התוצר המקומי הנקי לתוצר הלאומי הנקי


 

התוצר המקומי הנקי שונה מהתוצר הלאומי הנקי. התוצר המקומי הנקי כולל בתוכו את כל מה שיוצר בגבולות המשק (לדוגמא: בגבולות מדינת ישראל) וזאת לעומת התוצר הלאומי הנקי אשר כולל בתוכו את כל מה שיוצר ע"י כל בני הלאום (לדוגמא: כל הישראלים בעולם).

חישוב התוצר המקומי הנקי


ניתן למדוד את התמ"ן באמצעות שלוש שיטות:
1) שיטת ההוצאות - התמ"ן יהיה שווה לסך כל ההוצאה המצרפית במשק:

כאשר:
 - תצרוכת פרטית
 - השקעה נקייה (השקעה גולמית בניכוי הפחת)
 - תצרוכת ממשלתית
 - יצוא
 - יבוא

2) שיטת הערך המוסף - הערך המוסף הגולמי של פירמה הינו התוספת של הפירמה לתוצר והוא שווה לסך המכירות של אותה פירמה פחות עלות המכר. 
עלות המכר הינה העלות של המוצרים/השירותים שהפירמה מכרה והיא שווה לקניות בתוספת מלאי הפתיחה ובניכוי מלאי סגירה.
הערך המוסף הנקי של כל פירמה יהיה שווה לערך המוסף הגולמי בניכוי הפחת.
התמ"ן יהיה שווה לסכום הערכים המוספים הנקיים של כל הפירמות במשק בתוספת הערך המוסף הנקי של הממשלה.

3) שיטת ההכנסות - מדידת התוצר דרך ההכנסות הנובעות במשק.
הכנסה נובעת (Factor Income) של פירמה הינה סך ההכנסה של כל גורמי הייצור בפירמה:

כאשר:
 - שכר עבודה המשולם לעובדי הפירמה
 - ריבית המשולמת לפרטים (ולא לפירמות אחרות)
 - שכר דירה המשולם לפרטים (ולא לפירמות אחרות)
 - רווח הפירמה

רווח הפירמה הינו:

כאשר:
 - מיסים שהפירמה שילמה
 - דיווידנדים שהפירמה חילקה
 - רווחים שלא חולקו (חיסכון עסקי)

ההכנסה המקומית (Domestic Income) שווה לסכום ההכנסות הנובעות של כל הפירמות במשק בתוספת ההכנסה הנובעת של הממשלה:

כאשר:
 - הכנסה מקומית

לדוגמא: ההכנסה המקומית של ישראל שווה לסכום ההכנסות הנובעות של כל הפירמות בישראל בתוספת ההכנסה הנובעת של ממשלת ישראל. 
התוצר המקומי הנקי שווה להכנסה המקומית בתוספת המיסים העקיפים ובניכוי הסובסידיות שמעניקה הממשלה:

כאשר:
 - מיסים עקיפים (כגון מע"מ)
 - סובסידיות

להרחבה בנושא ניתן לצפות בשיעור חינם על חשבונאות לאומית×