המרכז הבינתחומי הרצליה
יסודות הכלכלה מאקרו
מבצע "מבינים יותר, משלמים פחות" - קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 40% הנחה על כל השיעורים (288 ש"ח לרכישת כל הקורס במקום 480 ש"ח).
   
חלק ראשון
חשבונאות לאומית (שיעור חינם)
הגדרת התוצר, מדידת התוצר דרך השימושים הסופיים, החיסכון במשק, מדידת התוצר דרך הערך המוסף, מדידת התוצר דרך ההכנסות, מיסים עקיפים וסובסידיות, מדידת פעילות הממשלה, הכנסה לאומית מתואמת, תוצר לנפש ומגוון שאלות
אורך השיעור: 3 שעות ו-38 דקות
תרגול נוסף - חשבונאות לאומית
מגוון שאלות על חשבונאות לאומית ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-25 דקות
חלק שני
ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה
הנחות, פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, שוק העבודה, שוק ההון, תוצר תעסוקה מלאה, חלוקת התוצר בין גורמי הייצור, עובדים זרים, איחוד משקים, גל עלייה, רכיבי היצע העבודה, חשבונאות לאומית של צמיחה ושאלות ממבחני עבר
אורך השיעור: 4 שעות ו-30 דקות
תרגול נוסף - ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה
מגוון שאלות על ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-52 דקות
חלק שלישי
מודל סולו
הנחות, מצב עמיד, מודל עם פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, משתנים אקסוגניים ואנדוגניים, כלל הזהב, התכנסות מותנית, משק עם ממשלה, מלכודת עוני, הקשר בין ההון לעובד לשכר העבודה ולמחיר ההון הריאליים ושאלות ממבחנים
אורך השיעור: 3 שעות ו-36 דקות
תרגול נוסף - מודל סולו
מגוון שאלות על מודל סולו ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 3 שעות ו-52 דקות
חלק רביעי
פונקציית התצרוכת הפרטית
הגדרת פונקציית התצרוכת הפרטית, נטיות שוליות ונטיות ממוצעות והקשר ביניהן ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-17 דקות
השקעות
ערך נוכחי נקי, שיעור תשואה פנימי, העדפה בין פרוייקטים ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-48 דקות
שוק ההון הראשוני (שוק ההלוואות)
שיווי משקל בשוק ההון הראשוני וקביעת שער הריבית, שינויים אפשריים בשיווי משקל ותרגול עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-15 דקות
חלק שישי
בנקים וכסף
הגדרות, הבנקים המסחריים, עירויים פנימיים, עירויים חיצוניים, יחס מזומן-עו"ש קבוע, שאלות ממבחני עבר ותרגול עם שאלות במגוון רמות קושי
אורך השיעור: שעתיים ו-3 דקות
איגרות חוב ושקילות פישר
תפקידן של אג"ח, תמחור אג"ח, ריבית נומינלית לעומת ריבית ריאלית, איגרות חוב צמודות, שקילות פישר, שאלות ממבחנים ותרגול עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעתיים ו-9 דקות
תורת הכמות של הכסף
הביקוש לכסף ומהירות המחזור, שוק הכסף, מדיניות מוניטרית, הדיכוטומיה הקלאסית, מדיניות פיסקאלית, טווח קצר לעומת טווח ארוך, תורת הכמות המוכללת, מס אינפלציה, השלמות ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 4 שעות ו-43 דקות
חלק שביעי
מודל קיינסיאני במשק סגור ומדיניות פיסקאלית
שיווי משקל, המכפיל הקיינסיאני, פער דיפלציוני ואינפלציוני, מדיניות פיסקאלית, שאלות ממבחני עבר ומגוון שאלות נוספות
אורך השיעור: שעתיים ו-11 דקות
תרגול נוסף - מודל קיינסיאני במשק סגור ומדיניות פיסקאלית
מגוון שאלות על מודל קיינסיאני במשק סגור ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-34 דקות
חלק שמיני
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף ומדיניות מוניטרית
שוק הכסף, מדיניות מוניטרית ופיסקאלית, מדיניות בתעסוקה מלאה, המכפיל הקיינסיאני במשק עם שוק כסף, שאלות ממבחני עבר ושאלות נוספות
אורך השיעור: שעה ו-41 דקות
תרגול נוסף - מודל קיינסיאני עם שוק הכסף
מגוון שאלות על מודל קיינסיאני עם שוק כסף ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-11 דקות
חלק תשיעי
מודל קיינסיאני במשק פתוח
הביקוש לייצוא וייבוא, השפעת שער החליפין על הביקוש לתוצר, שיווי משקל במשק עם שער חליפין קבוע, פרדוקס החיסכון ומגוון שאלות נוספות
אורך השיעור: שעה ו-23 דקות

×